HBB-Logo  Division C - Hbbillns

Lok - Standardbespannung:
Hobbytrain 10171 - SBB Re 6/6 11630

Lok - Alternativbespannung:
Hobbytrain 10172 - SBB Re 6/6 11688

Wagen:
Trix 11126 - SBB Hbbillns "Cargo"  Trix 11126 - SBB Hbbillns "Cargo"  Trix 13628 - SBB Hbbillns  Trix 13872 - SBB Hbbillns "EPA"
Trix 13872 - SBB Hbbillns "EPA"  Trix 13873 - SBB Hbbillns "Flumroc"  Trix 13874 - SBB Hbbillns "Sihl Papier"  Trix 13874 - SBB Hbbillns "Sihl Papier"
Trix 13876 - SBB Hbbillns "Dätwyler"  Trix 13877 - SBB Hbbillns "Cargo Domizil"  Trix 15166 - SBB Hbbillns "LandQart"  Trix 15166 - SBB Hbbillns "HWZ"
Trix 15602 - SBB Hbbillns-x "Der Decibello"  Trix 15606 - SBB Hbbillns "Volg"  Trix 15606 - SBB Hbbillns "Cargo-Domizil"  Trix 15606 - SBB Hbbillns "Volg"
Trix 15606 - SBB Hbbillns "Cargo-Domizil"  Trix 15640 - SBB Hbbillns "Sihl Papier"  Trix 15610 - SBB Hbils "Feldschlösschen"  Trix 15610 - SBB Hbils "Carlsberg"
Trix 15658 - SBB Hbils "Dunkle Perle"  Trix 15658 - SBB Hbils "Feldschlösschen"  Trix 15658 - SBB Hbils "Hopfenperle"

Technische Daten:
1 Lokomotive
23 Wagen
2322 mm LüP

© <HBB> - April 2017